WelkomWieWatHoeWaarAlgemene VoorwaardenPrivacybeleid | Disclaimer
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van BaRo Technisch Adviesbureau


Artikel 1 – Definities en Algemeen

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de hierna met een hoofdletter aangeduide woorden de hiernavolgende betekenis:

“Algemene Voorwaarden”: de algemene voorwaarden van BaRo Technisch Adviesbureau;
“Artikel”: een bepaling van deze Algemene Voorwaarden;
“BaRo”: BaRo Technisch Adviesbureau, gevestigd te (3233 DA) Oostvoorne, aan de Gildenlaan 1;
“Opdrachtgever”: de (potentiële) wederpartij van BaRo;
“Opdracht”: de tussen BaRo en Opdrachtgever ingevolge Artikel 3.1 gesloten overeenkomst van opdracht;
“Werkzaamheden”: de door BaRo te verstrekken adviezen en aanbevelingen ten behoeve van Opdrachtgever.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij BaRo als opdrachtnemer van de Werkzaamheden optreedt.
3. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor alle rechtsbetrekkingen, waarvoor door BaRo ten behoeve van Opdrachtgever derden zijn of dienen te worden betrokken.
4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen BaRo en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
5. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan per fax, e-mail, internet of ander elektronisch medium.
6. TOEPASSELIJKHEID VAN DOOR OPDRACHTGEVER GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT HIERBIJ UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.

Artikel 2 – Tarieven, Facturering, Betaling
1. De in offertes of opdrachtbevestigingen van BaRo aangegeven of overeengekomen tarieven, eventuele andere heffingen van overheidswege en in het kader van de Opdracht te maken kosten (zoals reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten) zijn exclusief BTW.
2. BaRo behoudt zich te allen tijde het recht voor per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar tot aanpassing van de gehanteerde tarieven over te gaan. BaRo zal Opdrachtgever het voornemen tot tussentijdse prijsverhoging schriftelijk kenbaar maken en daarbij de omvang van en de datum, waarop de prijsverhoging ingaat, vermelden.
3. Facturering zal maandelijks plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum op de door BaRo aangegeven bankrekening, zonder verrekening, korting of opschorting.
4. BaRo is gerechtigd om vòòr het verrichten van de Werkzaamheden voldoende zekerheid voor de betaling (in de vorm van een nader te bepalen voorschotbetaling) te verlangen en de afwerking van de Opdracht te staken, indien deze zekerheid niet of onvoldoende kan worden gegeven.
5. Bij niet-nakoming van de betalingsverplichting door Opdrachtgever, zullen alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die BaRo redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming, voor rekening komen van Opdrachtgever.
6. Kosten van ingevolge Artikel 3.4 ingeschakelde derden zullen door deze derden rechtstreeks aan Opdrachtgever worden gefactureerd en door Opdrachtgever rechtstreeks aan hen worden voldaan.

Artikel 3 – Offerte en Opdracht: uitvoering, opschorting, opzegging, ontbinding
1. Alle offertes van BaRo zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend. Afgegeven offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2. Een overeenkomst tussen BaRo en Opdrachtgever komt tot stand zodra BaRo de Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt, of een begin met de uitvoering daarvan maakt.
3. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 BW, voor zover hij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. BaRo zal zich inspannen de door hem te verrichten Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, een en ander conform de gemaakte afspraken en zoals vastgelegd in de Opdracht. Deze verplichting heeft het karakter van een „inspanningsverplichting‟, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, zal BaRo in goed overleg met Opdrachtgever bepaalde Werkzaamheden door derden laten verrichten. De toepasselijkheid van artikelen 7:405, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. BaRo zal bij de selectie van de door hem in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer betrachten.
6. Opdrachtgever staat er voor in dat hij, naar beste weten, alle essentiële informatie, die noodzakelijk is voor het volledig en correct uitvoeren van de Opdracht, volledig en tijdig, correct en compleet aan BaRo wordt verstrekt. Indien dit niet het geval is, heeft BaRo het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of eventuele hieruit voortvloeiende kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de benodigde gegevens aan BaRo ter beschikking heeft gesteld.
7. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende Werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo‟n uitbreiding of wijziging leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever worden bevestigd.
8. Eventuele overeengekomen of door BaRo opgegeven termijnen waarbinnen de Opdracht moet worden verricht, zijn geen fatale termijnen. BaRo zal niet in verzuim zijn, dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de overeengekomen, of conform de in Artikel 3.8 bepaalde, uitgestelde termijn en BaRo daarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gegund, die onbenut is verstreken. 
                                                                                    
9. Indien BaRo de Opdracht niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, zal BaRo Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen, zonder tot vergoeding van schade, kosten en/of verliezen gehouden te zijn. 
10. BaRo is bevoegd de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. De vorderingen van BaRo op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  
11. Zowel BaRo als Opdrachtgever mogen de Opdracht tussentijds met inachtneming van een opzegtermijn van twee (332) maanden schriftelijk en gemotiveerd opzeggen, indien één der Partijen van mening is dat de uitvoering van de Opdracht niet meer kan plaatsvinden conform de overeengekomen Opdracht, evenwel zonder tot vergoeding van schade, kosten en/of verliezen gehouden te zijn. Ingeval van opzegging van de Opdracht overeenkomstig dit Artikel 3.10 is Opdrachtgever echter te allen tijde gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot en met de effectieve datum van beëindiging van de Opdracht verrichte Werkzaamheden en voor de met het oog op de uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (voor voorbereiding, ingeplande tijd etc.), waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks honorarium als uitgangspunt wordt gehanteerd. Het bepaalde in artikel 7:408 lid 1 BW is niet van toepassing.
12. In geval van beslaglegging, liquidatie, surséance van betaling of faillissement ten laste van Opdrachtgever, of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BaRo vrij om de Opdracht onmiddellijk op te zeggen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de verdere nakoming van zijn verplichtingen onder de Opdracht op te schorten, zulks onverminderd alle overige aan zijn toekomende rechten en zonder tot vergoeding van schade, kosten en/of verliezen gehouden te zijn.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van BaRo of zijn bedrijfsleiding, is BaRo, ongeacht de rechtsgrond, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het honorarium dat BaRo over de laatste twee (2) maanden voor de werkzaamheden in het kader van de Opdracht heeft ontvangen.
2. BaRo is, ongeacht de rechtsgrond, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie. 

3. BaRo is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van zijn ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie hij volgens de wet aansprakelijk is.  
4. BaRo is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor schade ontstaan door (i) verwerking van door Opdrachtgever verstrekte gegevens, of (ii) als gevolg van of in verband met door Opdrachtgever aan BaRo verstrekte gegevens en/of (iii) niet of (iv) incompleet door Opdrachtgever verstrekte relevante informatie.            
5. De in dit Artikel onder 4.1 opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing, indien en voor zover de aansprakelijkheid van BaRo ongeacht de rechtsgrond, voor de betreffende schade is verzekerd onder enige overeenkomst van verzekering van BaRo en de verzekering uitkeert. In dat geval is BaRo slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de desbetreffende verzekering wordt uitgekeerd in het desbetreffende geval. BaRo is niet verplicht rechten onder zijn verzekering geldend te maken, indien hij door Opdrachtgever aansprakelijk wordt gehouden. Het bepaalde in Artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 blijft onverkort van kracht.
6. Opdrachtgever vrijwaart BaRo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan BaRo toerekenbaar is.
7. Indien Opdrachtgever aan BaRo informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, zal Opdrachtgever BaRo vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van alle schade en kosten die BaRo lijdt of mocht lijden als gevolg van of in verband met het gebruik door BaRo van deze informatiedragers, elektronische bestanden of software en/of de aanwezigheid van virussen, spam, trojans etc. in de aan BaRo verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden of software.

Artikel 5 – Vertrouwelijke informatie en geheimhoudingsplicht 
1. BaRo verplicht zich alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van Opdrachtgever alsmede vertrouwelijke informatie die tijdens het uitvoeren van de Opdracht ter kennis komt, zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Indien noodzakelijk zal alleen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Opdrachtgever informatie aan derden beschikbaar mogen worden gesteld.
2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit als zodanig door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BaRo gehouden is vertrouwelijke informatie aan (een) door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde(n) te verstrekken, dan is BaRo niet gehouden tot vergoeding van schade, kosten en/of verliezen.

Artikel 6 – (Intellectueel) Eigendomsvoorbehoud 

1. BaRo behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving, die betrekking hebben op intellectueel eigendomsvoorbehoud. BaRo heeft het recht de door de uitvoering van een Opdracht aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.                      

2. Het in het kader van de Opdracht door BaRo geleverde, daaronder eventueel mede begrepen adviezen, rapporten, presentaties, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, en (elektronische) bestanden, blijft eigendom van BaRo totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met BaRo gesloten Opdracht of Opdrachten deugdelijk is nagekomen.

Artikel 7 – Overmacht 
1. Indien de behoorlijke nakoming door één der partijen ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van deze partij komen en/of waarop deze partij geen invloed kan uitoefenen, waaronder de omstandigheden genoemd in Artikel 7.2, geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, heeft de andere partij het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van één der partijen komen, zijn: van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de verrichte of nog te verrichten Werkzaamheden verhinderen of beperken, ziektes, epidemieën, het uitvallen van elektriciteit-, telefoon- en/of internetverbindingen, softwarebeschadigingen door onvoorziene, onbekende en/of kwaadaardige virussen, spam, trojans, hackers e.d., en brand-, rook-, storm- en/of waterschade aan één of meer bedrijfsmiddelen van BaRo. 
3. Iedere partij zal de andere partij onmiddellijk en schriftelijk informeren, indien zich een overmachtsituatie voordoet.

Artikel 8 – Klachten, afloop van de Opdracht
1. Opdrachtgever is gehouden BaRo schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven van eventuele klachten ten aanzien van de door BaRo verrichte Werkzaamheden.
2. Opdrachtgever kan BaRo niet meer aansprakelijk houden, indien Opdrachtgever bedoelde kennisgeving niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de desbetreffende Werkzaamheden zijn verricht, heeft gedaan.
3. Klachten die tijdens de uitvoering van de Opdracht verholpen hadden kunnen worden, indien deze door Opdrachtgever tijdig aan BaRo waren aangegeven, kunnen niet meer worden ingediend na afloop van de Opdracht.
4. Indien een reclame als bedoeld in dit Artikel 8 door BaRo gegrond wordt bevonden, is BaRo slechts gehouden om de desbetreffende Werkzaamheden opnieuw te verrichten of het door hem ontvangen honorarium voor de desbetreffende Werkzaamheden aan Opdrachtgever terug te betalen, zulks ter keuze van BaRo. Indien het opnieuw verrichten van de Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal BaRo slechts aansprakelijk zijn ingevolge het bepaalde in Artikel 4.1 en 4.2.
5. De Opdracht wordt geacht te zijn afgesloten, zodra de factuur, waarop “eindfactuur” met zoveel woorden staat vermeld, door de Opdrachtgever is goedgekeurd. Indien de Opdrachtgever bij de eindfactuur niet binnen de in Artikel 8.2 genoemde termijn reageert, wordt de eindfactuur en daarmee de afloop van de Opdracht geacht te zijn goedgekeurd.
6. Vorderingen en/of klachten van Opdrachtgever, gebaseerd op de stelling dat de door BaRo verrichte Werkzaamheden niet voldoen aan de Opdracht, verjaren door verloop van één (1) jaar na de datum waarop de desbetreffende Werkzaamheden zijn verricht.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en Bevoegde Rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen BaRo en Opdrachtgever, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag (1980).
2. De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen BaRo en Opdrachtgever, voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de Opdracht alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden, kennis te nemen. 

WelkomWieWatHoeWaarAlgemene VoorwaardenPrivacybeleid | Disclaimer